Térítési díjak

Térítési díjak:

Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, az ellátást igénybe vevőnek térítési díjat kell fizetni. A személyes térítési díj a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül megállapításra (1993. évi III. törvény 116. §, és a 117. §, és a 29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet alapján). A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.

 

A megállapított személyi térítési díj összegét a fenntartó az ellátott kérelmére csökkentheti. A térítési díj csökkenését az ellátott írásban kérelmezheti, a jövedelmi helyzetére, illetve szociális körülményeire való tekintettel.

A személyi térítési díjat a tárgyhót követő hónap 10. napjáig készpénzfizetési számla alapján a gondozónőnek, illetve személyesen a gondozási központ irodájába kell megfizetni.

 

Étkeztetés: Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. 

 

Nappali ellátás: Nappali ellátás esetén az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok szorzata.

 

Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kerül megállapításra.