Szolgáltatások

Alapszolgáltatásaink: 

 

Nappali ellátás:

A nappali ellátás célja, elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosított lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Feladata a napközbeni tartózkodás lehetőségének biztosítása, lehetőség a társas kapcsolatok kezdeményezésére, fenntartására, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének biztosítása. A nappali ellátást igénybevevőknél a rendszeres gondozói felügyelet mellett, állapotuk javulását, a romló folyamatok lelassulását várjuk. Az ellátottak figyelemmel kísérése, vérnyomásmérés, testsúly ellenőrzés prevencióként szolgál az egészségi és mentális állapot alakulása során. Igyekszünk a társas kapcsolataik megtartásával a társadalmi izoláció megelőzését illetve csökkentését.

 

 

Étkeztetés: 

Célja javítani az ellátottak szociális helyzetét, biztosítani részükre a rendszeres, idős kornak, valamint az egészségi állapotnak megfelelő táplálkozást, csökkenteni a táplálkozás megszervezésével járó beszerzés és a főzés gondjait, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott alapszolgáltatáson belüli étkeztetés biztosításával.

Feladata azon szociálisan rászorulóknak legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvosa javaslatára az ellátást igénybevevő részére diétás étkeztetés biztosítása. Az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának értékei megfelelnek a vonatkozó előírásoknak.

 

Az étkeztetés az ellátottak szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel:

  • helyben történő elfogyasztásával
  • elvitelével
  • lakásra kiszállítással

 

Az ebéd előállítása a Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthonának főzőkonyháján történik, és ott kerül kiadagolásra, kitálalásra. A kiadagolt étel házhozszállítása ételhordókban a gondozónők bevonásával, illetve gépjárművel történik. Saját elvitel esetében a főzőkonyháról lehet elszállítani. Valamint az intézmény ebédlőjében lehetőség van az étel helyben történő fogyasztására is.

 

 

 

Házi segítségnyújtás: 

A házi segítségnyújtás alapvető célja, a városban és közigazgatási területén élő rászorulók számára egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatás nyújtása a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása a lakásán, lakókörnyezetében való önálló életvitelének fenntartása érdekében. Ez kiterjed a fizikai, mentális és a szociális szükségletére, életkorának, élethelyzetének és egészségügyi állapotának megfelelően a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával és fejlesztésével. A jól működő házi gondozás megteremtheti a lakóhelyen, saját lakáson való szociális ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit.

A házi segítségnyújtás feladata a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében a szükséges ellátást biztosítani. Konkrét feladata, hogy az ellátott meglévő fizikai, mentális és egészségügyi állapotát megőrizze, ill. megerősítse, segítséget nyújtson a prevencióhoz.  Ennek keretében a gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában, a megállapított tevékenységek és résztevékenységek körében, szociális segítés és/vagy személyi gondozás keretében az ellátást biztosítani.

 

 

Az ellátás mértékét az ellátott állapota, illetve szükségletei határozzák meg, a megállapított gondozási szükséglet óraszámán belül, a megállapított tevékenységek és résztevékenységek körében, szociális segítés és/vagy személyi gondozás keretében az igényelt óraszámban.

Személyi gondozás keretében biztosított feladatok a segítő kapcsolatok kialakítása és fenntartása, a gondozási és ápolási feladatok ellátása.

Szociális segítés keretében biztosított feladatok a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés, a háztartási tevékenységben való közreműködés. Segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, vészhelyzet elhárításában. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap és szakellátást nyújtó intézményekkel. Az ellátást végzők a napi gondozási tevékenységéről külön jogszabályban meghatározottak szerint tevékenységi naplót vezetnek és a személyi gondozásban részesülők esetében egyéni gondozási tervet készítenek az ellátásban részesülővel közösen.