Igénybevétel

Igénybevétel módja:

Heves város közigazgatási területén élő bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek részére biztosítható.

Az ellátás iránti kérelem (étkezés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás igénylése esetén):

A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni. Az ellátás igénybevétele önkéntes, a ellátást igénylő/törvényes képviselő kérelmére történik, melyet mindhárom ellátási forma igénylése esetén előzetesen írásban nyújthat be a Gondozási Központ vezetőjéhez.

A kérelem beadásának napján az intézmény vezetője, az intézmény részéről tájékoztatást ad az ellátást igénylő részére az ellátás feltételeiről, a 1993. évi III. törvény által meghatározott adatkezelési kötelezettségéről, az ellátást igénylő ezt követően nyilatkozatot tesz írásban annak hozzájárulásáról illetve elutasításáról. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat értesíti.

 

A kérelemhez a házi segítségnyújtás és nappali ellátás igénylése esetében csatolni kell a (9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerint orvosi igazolást vagy fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás ideje alatt illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésénél a kórházi zárójelentést.

Mindhárom ellátási forma esetében a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelem nyilatkozatot. Mellékelni kell a térítési díj, gondozási szükséglet megállapításához szükséges iratok másolatát, melyek a következők:

 

  • kérelmező természetes személyazonosító adatai (személy igazolvány)
  • belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét igazoló lakcímkártya
  • jogosult tartásra köteles személy természetes személyazonosító adatai
  • a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat igazoló, éves nyugdíjigazolás, utolsó havi nyugdíjas szelvény
  • társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám)
  • a rendelkezésre álló zárójelentések, leletek, szakvélemények másolata.

 

A hiánytalanul kitöltött kérelem és a mellékletben szereplő iratok megléte esetén az intézményvezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt az érkezés napján nyilvántartásba veszi.

Szociális alapszolgáltatások az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás.

 

Gondozási szükséglet vizsgálata (házi segítségnyújtás igénylése esetén):

Gondozási szükséglet vizsgálatot kell végezni a házi segítségnyújtás ellátási forma biztosítása előtt, melyet az intézmény vezetője végez. A gondozási szükséglet vizsgálata során, a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybevevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek.

 

A gondozási szükséglet vizsgálatát a 36/2007 (XII.22.) SzMM rendelet 3. számú mellékletét képező értékelő adatlapon történik, mely kitöltésében a háziorvos is közreműködik. A megállapított gondozási szükséglet hatálya határozatlan ideig fennáll. A vizsgálat elvégzését követően az értékelő adatlap másolatát az igénylő/törvényes képviselő részére át kell adni.

 

Ha a kérelmező gondozási szükséglete napi 1 órát el nem érő gondozási, akkor csak szociális segítés tevékenységi kör, napi 1 órában történő igénybevételére jogosult.

Abban az esetben azonban, ha a gondozási szükséglet az egy órát eléri, vagy meghaladja azt, akkor szociális segítés és személyi gondozás tevékenységi kör igénybevételére is jogosult a megállapított gondozási szükségletnek megfelelő óraszámban.

 

A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelően időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában nyújtható. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető írásban tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

 

Megállapodás (étkezés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás igénylése esetén):

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt a fenntartó vagy az általa megbízott személy az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a Szt.94/C § a-nak megfelelően az ellátás kezdetének időpontja, az intézményi ellátás időtartalmát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, az ellátás megszűnésének és megszüntetésének módjait, az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.

 

Tájékoztatás (étkezés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás igénylése esetén):

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.

Az ellátás kezdő napjáról az intézményvezetője az ellátást igénylőt, az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.

Letölthető dokumentumok: