Intézményünk bemutatása

Intézményünk bemutatásafeherhars

Az idős emberek kényelmét, magasított heverők, elektromos betegágyak, fekvőhelyzetből is elérhető nővérhívók, kiszélesített ajtók, átjárók, kapaszkodókkal ellátott, akadálymentes folyosók teszik élhetőbbé.
A kényelmes társalgó elősegíti a közös beszélgetések, foglalkozások megvalósítását.

A tágas szobák, a természetes megvilágítás, a falon elhelyezett polcok, beépített szekrények, a bőrbarát kárpitok mind-mind a beköltözők kényelmét szolgálják.

Az igényes fürdőszobák mozgásukban akadályozott időskorú lakóink higiénés szükségleteinek kielégítését tökéletesen lehetővé teszik.

A tágas étkezőben fogyaszthatják el gondozottaink a Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona konyháján elkészített, és a higiénés szabályoknak megfelelően átszállításra kerülő ételt, amely a HACCP előírásoknak megfelelő tálalókonyhából kerül kiszolgálásra. A minden igényt kielégítően felszerelt teakonyha lehetőséget nyújt az ellátottak által történő egyéni használatra. A lakók számára folyamatosan biztosított az állandó nővéri felügyelet. Az intézmény egészségügyi felszereltségének magas színvonala lehetővé teszi az itt élők minőségi ellátását.

Pszichiátriai és szenvedélybetegeket, valamint demens betegeket nem fogadunk.

 

Térítési díj

Intézményi térítési díj:

  • 127. 000 Ft/hó
  • 4. 235 Ft/hó

 

Az ellátást igénybe vevő az ellátásért, (a rendszeres havi jövedelme alapján,) a tárgyhónap 10. napjáig személyi térítési díjat köteles fizetni.

Az intézmény vezetője az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát.

A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.

A 1993. évi III. tv. 117. § (2) értelmében az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.

Ha az ellátást igénybe vevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.

Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.

Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.

Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

Ha az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles.

Ha a megállapodás nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. Rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze.

Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.

A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha:

  • az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben  meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;
  • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

Az ellátott jogosult az Otthonból szabadon eltávozni. A két hónapot meg nem haladó távollét idejére - a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át, más esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át kell megfizetni.

 

Minden olyan segítséget, adományt, felajánlást szívesen fogadunk, amellyel az általunk gondozott idős, beteg emberek mindennapjait szebbé, tartalmasabbá és komfortosabbá tehetjük. Magánszemélyek, cégek, vállalkozások megkeresését egyaránt várjuk, és szívesen fogadjuk.

Néhány ötlet ahhoz, hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb támogatási formát:

Tárgyi adományok – szívesen fogadunk- új, vagy újszerű, használható állapotban lévő

  • ruhanemű, cipő,
  • készségfejlesztő játék, rajzeszköz, sportszer,
  • tisztálkodási szer, stb.
  • bútor, különféle használati tárgyak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy elsősorban idős emberek számára várjuk az adományokat, és akkor jelent igazi segítséget a felajánlása, ha az valóban használható, és akár Ön is szívesen fogadná saját hozzátartozója részére.

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy szeretne segíteni, de egyik eddig felsorolt formája sem felel meg a lehetőségeinek, illetve más elképzelése, javaslata van, akkor is keressen minket bátran.

Ha kérdése van, vagy személyesen szeretne velünk találkozni, örömmel állunk rendelkezésre.

Várjuk jelentkezését a következő telefonszámon:

Sápi Andrea

Intézményvezető

06-20/569-8919.